دستگاههای سندبلاست شیشه

طراحی و ساخت دستگاه های سند بلاست کابینی شیشه و ارائه خدمات

این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

اولین و تنها ترین خریدار و فروشنده انواع دستگاههای کارکرده

سند بلاست و شات بلاست

این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

انواع خدمات سند بلاست و شات بلاست

اجرای عملیات سند بلاست و شات بلاست ورنگ آمیزی و پوشش پروژه های صنعتی

این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد

دستور العمل های جامع محیط زیست برای برش های آبی وخشک
(سندبلاست  |  شات بلاست  |  ویت بلاست  |  جت بلاست )
سایندها

1-مقدمه
این دستورالعمل هایی است که سند بلاست واترجت و ویت بلاست ،درموردکارودستگاه های برش لایه بردار(متحرک) خارجی کاربردی تنظیم شده است .این دستورالعمل هابه منظورکاهش آسیب های زیست محیطی،بهداشتی که امکان ایجاد خطرومزاحمت درطول برش دارد لایه برداری عملیات سند بلاست واترجت دارد ،تشریح شده است.افرادویاشرکت های درگیر درکار با دستگاه برش لایه بردارسند بلاست ،واترجت ،ویت بلاست هستندمی توانندمشمول این دستورالعملها باشندتادرک درستی ازآنچه سازمان حفاظت محیط زیست ووزارت کار،واحدمحیط زیست در زمینه عملیات برش لایه بردارسازگاربامحیط زیست بدست بیاورند.

2-اثرات
این دستورالعمل قصد دارد تا رهنمودهایی در موردحفاظت ازمحیط زیست برای حذف ویاتعمیرپوشش های محافظ برروی هرساختاررا ارائه دهد.این دستورالعملهاممکن است برای وضعیت های مختلفی که درآنگردوغبار،موادزائد،ویاآلاینده های دیگرناشی ازآماده سازی سطح ویاعملیات لایه برداری سطحی ش ب س ب واترجت ،ویست بلاست که موارد زیر را ایجاد می کند،کارایی دارد:

سیلیس آزاد( ساینده )
سیلیس درتماس باپوست،چشم وگلو،می تواندباعث تحریک موقت شود.

استنشاق
گردوغبارسیلیس می تواندبیماری ریوی به نام سیلیکوزیسرا ایجاد کند.ذراتی با قطرکمتراز 10 میکرونمی تواندبه اندام های فراترازبینی وگلوحرکت کند.سیلیس آزاددرریه هاتجمع می کندوباعث می شودبافتی فیدراطراف ذرات گردوغبارتجمع یابد.  بافتلیفی تجمع یافته خاصیت الاستیک بافت ریه را کاهش داده ومی تواندباعث کاهش سرعت جذب اکسیژن ویاجلوگیری ازانتشاراکسیژن درریه هاشود.درمواردشدیدتر،بافت فیبروزمی تواندمانع جریان خون درعروق ریه شود وچون قلب نیاز به تلاش بیشتر برای پمپ کردن خون دارد در نتیجه بزرگتر می شود.مرگ قلبی می تواندنتیجه اثرات استنشاق مداوم این سایندها باشد .

سرب ناشی ازتراشه های رنگ
بسیاری ازسازه بارنگ های حاوی سرب وروی (انواع رنگهای اپوکسی )پوشش داده شده است.
برخلاف فلزات دیگرکه به عنوان موادمغذی ودرغلظت های کم برای بدن لازم است و کمبود آن منجربه عدم عملکردبیولوژیکی می شود ،سرب فلزسنگینی است.زمانی که با دوز خاص جذب بدن می شود،می تواندسمی محسوب شود.درطول مراحل  برش آبی و خشک (سند بلاست وشات بلاست واترجت ویت بلاست )سرب می تواندواردهواشده و استنشاق شودودرنهایت ازطریق ریه هاودستگاه تنفس یفوقانی جذب شود.جذب سرب ازطریق دستگاه گوارش نیزامکان پذیراست به شرطی که وارددهان ودستگاه گوارش شود.سرب س می انباشت های استوارمی توانددرسراسربدن پخش شود.برخی ازسرب ها دربدن می تواند صاف شده و از بدن دفع گردد،امابرخی ازبقایای آن درخون وبافت باقی می ماند. سرب ذخیره شده دربافت به آرامی می تواندباعث ایجادآسیب های غیرقابل برگشت شود وبرای اولین باربه سلولهای فردمنتقل شده وسپس به اندام وسیستم های کل بدن منتقل شود.مسمومیت سرب می تواندمنجربه ایجاداختلال روانی درکودکان شود وقرارگرفتن طولانی مدت دربرابرسرب می تواند موجب صدمه به خون،دستگاه عصبی،ادراروسیستم تناسلی شود.
سروصدا
استفاده ازروشهای برش آبی واترجت درمناطق مسکونی ویاتجاری میتواندبسیارنگران کننده باشد.صدای بلندکارمی تواندباعث ازدست دادن جزئی شنوایی و افزایش صدا می تواند باعث وقفه و اختلال در محل کارویاخواب درشب شو

3-تعاریف
مواد ساینده  سنبلاست و شات بلاست :به معنی هرماده ای است که درعملیات برش آبی وغیر آبی (خشک وتر ) به کار می رود،می شودازجمله- البته نه محدودبه-ساچمه شات بلاست- شن وماسه،سرباره،شات فولادی،گارنت ویاپوسته گردوسیلیس،سباره ،اکسید آلومینیوم می شود.
برش خشک وتر که همان سند بلاست و ویت بلاست  استفاده از موادساینده با نیروی شدید بر روی سطوح وقطعات ومحصولات به منظورپاک سازی یاآماده سازی سطح برای به کارهای بعدی.
تعریف صدای سندبلاست و شات بلاست :سروصداایجاد شده در موقع اجراء لایه برداری به بیان ساده عبارتند از هرصدای ناخواسته می باشد.صداهرتغییرفشاری است که گوش انسان بتواندآن راتشخیص دهد.
عملیات برش سند بلاست وویت بلاست  غیردائمی:عبارتند از عملیات برش لایه بردارکه درشغل های مختلف ومکان های مختلف  انجام می شود ویا عملیاتی که درآن برش لایه برداری نامنظم انجام می شود، (برای مثال:عملیات سند بلاست که با تصاویر نشان داده شده مانند عملیات شات بلاست بصورت منظم وزمان بندی شده انجام نمی شود با تصاویر شات بلاست).  تعریف گرد سیلیس وانواع ساینده ها:
گردسیلیکایا گرد انواع سایند ها (سیلیس ،مسباره ،آلومینیوم ،پوسته ها )عبارتند ازغباری به اندازه ذرات قابل استنشاق(باقطرکمتر ازmm 10 میکرون ) و
تشکیل سیلیکای آزادوبصورت (دی اکسیدسیلیکون SiO2)است.
عملیات برش مرطوب(ویت بلاست و واترجت ):استفاده ازترکیبی ازآب،موادساینده وهوابرای حذف زنگ،فولاداکسید های مخرب ،رنگهای زائده وآماده کردن سطوح برای عملیات بعدی می باشد .

با انواع سندبلاست آشنا شویدطراحی و ساخت انواع دستگاه شات بلاست

انواع دستگاه شات بلاست

طراحی و ساخت انواع دستگاه شات بلاست ، آویزی ، میزی ، درام ، شات بلاست لوله ، شات بلاست استراکچر و سازه های فلز ، شات بلاست خارج مخازن و لوله ، شات بلاست میلگرد

ادامه مطلب

ساخت اتاق های سندبلاست

طراحی و ساخت اتاق های سندبلاست با سطح اتوماسیون مختلف از ابعاد کوچک تا بسیار بزرگ مطابق با سفارش و ابعاد قطعات و ماشین آلات مورد نظر

ادامه مطلب

سند بلاست کابینتی

طراحی و ساخت دستگاه های سند بلاست کابینتی و پرتابل در دو سیستم فشاری و مکشی ، طراحی سندبلاست های کابینتی متناسب با نوع و ابعاد قطعات با حد اتوماسیون های مختلف از قطعات بسیار ریز با ابعاد

ادامه مطلب

ویل وت بلاست

طراحی و ساخت دستگاه های وت بلاست (سندبلاست بدون غبار) کابینتی و پرتابل در سه سیستم اینجکشن ، واتربلاست و جت بلاست با ظرفیت های گوناگون

ادامه مطلب
  • طراحی و ساخت دستگاه های وت بلاست (سندبلاست بدون غبار) کابینتی و پرتابل در سه سیستم اینجکشن ، واتربلاست و جت بلاست با ظرفیت های گوناگون
  • طراحی و ساخت دستگاه های شات پینینگ و ایر پینینگ جهت قطعات خاص
  • طراحی و ساخت دستگاه های ویل وت بلاست جهت تمیزکاری پروفیل های آلومینیومی و قطعات غیر آهنی ، مات کاری شیشه و ...
  • تهیه و تامین انواع قطعات ضد سایش دستگاه های شات بلاست و سندبلاست ایرانی و خارجی
  • خرید ، فروش و بازسازی دستگاه های دست دوم ایرانی و خارجی

JoomShaper